Prawo

Kosztorysowanie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041301389

Certyfikaty energetyczne, Audyty remontowe i energetyczne

Rozporządzenie – w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001912/O/D20171912.pdf

Rozporządzenie – zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001606/O/D20151606.pdf

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001200/U/D20141200Lj.pdf

Rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000376/O/D20150376.pdf