Kontakt: biuro@4cube.com.pl tel. 512 571 536

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku / Certyfikat energetyczny
Dokument zawierający zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do; ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia, zgodnie z przeznaczeniem.

Czytaj więcej

Termografia – proces obrazowania w paśmie średniej podczerwieni (o długości fali od 9 do 14 μm). Pozwala on na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych, bez konieczności oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła, a w niektórych rozwiązaniach na dokładny pomiar temperatury tych obiektów.

Czytaj więcej

Kosztorys budowlany – dokument finansowy realizacji inwestycji budowlanej, określający kalkulację ceny według ustalonych metod, w oparciu o przedmiar lub obmiar robót. W przypadku kosztorysu inwestorskiego jest szacunkiem kosztów do poniesienia. Kosztorysy budowlane w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządza się niemal na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej.

Czytaj więcej

Rysunki techniczne – na potrzeby: wycen, remontu, wynajmu, kosztorysu – rzuty mieszkań, domów oraz innych obiektów.

Czytaj więcej

Audyt energetyczny – systematyczna procedura, której celem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, działalności lub instalacji przemysłowej bądź handlowej lub usługi prywatnej lub publicznej, określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii, oraz poinformowanie o wynikach.

Czytaj więcej

Audyt remontowy został . Przedsięwzięcia remontowe wspierane premią remontową. w trybie ustawy muszą
zawierać pewien zakres robót termomodernizacyjnych. W związku z tym w audycie remontowym podobnie
jak w audycie energetycznym konieczne jest wykazanie oszczędności energetycznych i w tym celu wykonania
obliczeń zapotrzebowania energii.

Czytaj więcej